Edytor

Odpowiedzialny w rozumieniu ustawy o telemediach

Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree
Regionale Planungsstelle
Eisenbahnstraße 140
15517 Fürstenwalde/Spree

Telefon +49 (0)3361 598 02 41
Faks +49 (0)3361 598 92 41
post@rpg-oderland-spree.de

Projekt jest finansowany przez
środków rządu federalnego i kraju związkowego Brandenburgia w ramach wspólnego zadania "Poprawa regionalnej struktury gospodarczej" - infrastruktura GRW.

Recenzja

Zarządzanie regionalne Oderland-Spree
Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree, Regionale Planungsstelle

Eisenbahnstraße 140
2 piętro
15517 Fürstenwalde/Spree
Telefon +49 (0)3361 597 57 69
region@oderland-spree.de

Projektowanie i wdrażanie treści oraz wsparcie

FISCHUNDBLUME DESIGN Yvonne Berthold & Katrin Hellmann GbR
www.fischundblume.de

Wdrożenie i wsparcie techniczne

leanlabs Agentur für digitale Medien GmbH
www.leanlabs.de

Zrzeczenie się odpowiedzialności

W przypadku problemów z aktualnością lub błędów w treści

Zawsze staramy się zapewnić, że informacje zawarte na tej stronie są poprawne, kompletne i aktualne. Niemniej jednak nie można wykluczyć błędów i niejasności.

Jeśli uważasz, że błędy w treści lub nieaktualne informacje są dostarczane, prosimy o powiadomienie nas pocztą elektroniczną na adres region@rpg-oderland-spree.de.

Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość dostarczonych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec nas, które odnoszą się do szkód o charakterze materialnym lub niematerialnym, które zostały spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie dostarczonych informacji lub przez wykorzystanie nieprawidłowych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile z naszej strony nie występuje wina umyślna lub rażące zaniedbanie.

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez osobnego ogłoszenia lub do zaprzestania publikacji tymczasowo lub na stałe.

 

Zastrzeżenie dotyczące linków zewnętrznych

Jako dostawcy treści jesteśmy odpowiedzialni za nasze "własne treści", które jako Regionalne Stowarzyszenie Planowania Oderland-Spree udostępniamy do użytku zgodnie z ogólnymi przepisami prawa.

Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia odpowiedzialności za linki zewnętrzne.

Niniejsza witryna zawiera odsyłacze ("linki") do treści udostępnianych przez innych dostawców. Jesteśmy odpowiedzialni za te zewnętrzne treści tylko wtedy, gdy mamy o nich pozytywną wiedzę (tj. również o treściach nielegalnych lub karalnych), jeśli wyraźnie odnosimy się do tych treści i jeśli jest to technicznie możliwe i uzasadnione, aby zapobiec ich wykorzystaniu.

Linki są jednak zawsze "żywymi" (dynamicznymi) odnośnikami. Kiedy link został utworzony po raz pierwszy, sprawdziliśmy zewnętrzną treść, aby sprawdzić, czy może ona stanowić podstawę jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej lub karnej, ale nie jesteśmy zobowiązani do ciągłego sprawdzania treści, do których odwołujemy się na tych stronach, pod kątem zmian, które mogłyby spowodować nową odpowiedzialność. O ile nie ma wyraźnego odniesienia do treści, nie można zakładać znajomości w szczególności aktualnych treści.

Tylko w przypadku, gdy ustalimy lub zostaniemy poinformowani przez inne osoby, że konkretna oferta, do której podaliśmy link, pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną, usuniemy odniesienie do tej oferty, o ile jest to dla nas technicznie możliwe i uzasadnione. Na techniczną możliwość i zasadność nie ma wpływu fakt, że dostęp do nielegalnej lub karalnej oferty można uzyskać z innych serwerów, nawet po zablokowaniu dostępu z naszej strony głównej.

Informacje na temat komunikacji elektronicznej

Używanie adresów e-mail

W pierwszej kolejności podane adresy e-mail są zasadniczo używane do komunikacji bez podpisu elektronicznego i/lub szyfrowania. Jednakże Regionalna Wspólnota Planistyczna Oderland-Spree otworzyła dostęp elektroniczny dla wiadomości e-mail z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O ile prawo nie stanowi inaczej, forma pisemna przewidziana przez prawo może zostać zastąpiona formą elektroniczną. Forma elektroniczna wywołuje takie same skutki prawne jak podpisana forma papierowa (forma pisemna). W przypadku przesyłania dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym obowiązują specjalne instrukcje, o które można zwrócić się do Regionalnego Stowarzyszenia Planowania Oderland-Spree.

Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Wszystkie strony naszej witryny podlegają prawom autorskim. Dotyczy to w szczególności wszystkich treści publikowanych na stronach internetowych, takich jak

  • teksty
  • zdjęcia
  • grafiki
  • Układ, w tym ogólny układ na stronach internetowych.

Powielanie lub wykorzystywanie takich tekstów, nawet w części, w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych oraz ich publikacja - w tym w Internecie - jest dozwolona wyłącznie za naszą uprzednią pisemną zgodą. Komercyjne wykorzystanie jakiejkolwiek części tej strony internetowej jest niedozwolone! Przedruk i wykorzystanie komunikatów prasowych i przemówień jest dozwolone wyłącznie z poprawnym i pełnym odniesieniem do źródła.

W indywidualnych przypadkach redakcja online może udzielić uprzedniej pisemnej zgody na publikację stron internetowych do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Nieautoryzowane powielanie lub rozpowszechnianie poszczególnych treści lub całych stron będzie ścigane na mocy prawa karnego i cywilnego.

Staramy się przestrzegać praw autorskich do wykorzystywanych obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty, które sami stworzyliśmy lub wykorzystywać obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty bez licencji. W przypadku linków do strony internetowej Stowarzyszenia Planowania Regionalnego Oderland-Spree, każdy operator strony internetowej jest jednak zobowiązany do sprawdzenia treści danej strony na własną odpowiedzialność i, jeśli to konieczne, do usunięcia swojego linku.

Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej oraz, w stosownych przypadkach, chronione przez osoby trzecie, podlegają bez ograniczeń przepisom odpowiedniego obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Sama wzmianka o znaku towarowym nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich!

Prawa do opublikowanych dzieł chronionych prawem autorskim i stworzonych przez Regionalną Wspólnotę Planistyczną Oderland-Spree samodzielnie lub przez pracowników również pozostają wyłącznie w gestii Regionalnej Wspólnoty Planistycznej Oderland-Spree. Jakiekolwiek powielanie, rozpowszechnianie i/lub przetwarzanie i/lub wykorzystywanie takich obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez naszej uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody.

Przypisy do zdjęć

W przypadku obrazów używanych na stronie www.oderland-spree.de, prawa do obrazów zostały wyjaśnione. O ile to możliwe, każdy obraz jest w widoczny sposób oznaczony odpowiednią informacją o prawach autorskich. W przypadku zdjęć osób trzecich uzyskano zgodę właściciela praw autorskich. Jeśli mimo to uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, skontaktuj się z redakcją.

Zdjęcia, grafiki i ilustracje zostały dostarczone lub licencjonowane między innymi przez:
Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree, Tourismusverband Seenland Oder-Spree e. V., Fotoarchiv der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH, Stadt Frankfurt (Oder), Stadtmarketing Frankfurt (Oder), Landkreis Märkisch-Oderland, Landkreis Oder-Spree, STIC, MOZ, Fotografie Andreas Prinz, Albrecht Köhler, fischundblume, picture alliance, Alamy, istockphoto, Adobe Stock, imago images, shutterstock, Pixabay, Wikipedia i odpowiednich usługodawców

Tłumaczenia

Tłumaczenia na język angielski i polski zostały wykonane za pomocą narzędzia tłumaczącego DeepL. Z tego powodu możliwe jest, że nie wszystkie subtelności językowe zostały przetłumaczone.

Legalność

Jeśli sekcje lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części.